Algemene voorwaarden City Bakery

Algemene voorwaarden City Bakery

Algemene voorwaarden City Bakery Taart
1. Definitie
Opdrachtnemer: City Bakery Taart, hierna genoemd City Bakery Taart, e-mailadres info@citybakerytaart.nl Bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Opdrachtgever: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (hierna consument) of de rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de opdrachtnemer.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de opdrachtnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

3 De overeenkomst
3.1. Aanvaarding
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2. Bevestiging
Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
3.3. Techniek
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt opdrachtnemer voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.4. Ontbinding
Opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is opdrachtnemer gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3.5. Informatie
Opdrachtnemer zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres /mail / telefoonnummer van de vestiging van de opdrachtnemer waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.

4. Bestellingen
4.1. Besteltijden
De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag 7 dagen per week plaatsen op www.City Bakery Taart
4.2. Grote bestellingen
Bestellingen per mail.
4.3. Kaart bij producten
De opdrachtgever kan een tekst voor het standaard kaartje van City Bakery Taart aanleveren. Dit kaartje wordt tezamen met de producten bezorgd. De tekst voor op dit kaartje dient door de opdrachtgever bij de bestelling te worden gevoegd. Per afleveradres wordt er één kaartje afgegeven, tenzij anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
4.4. Logo/afbeelding op producten
Een logo wordt met eetbare inkt op een “witte” chocolade ondergrond geprint. Witte chocolade is nooit spierwit maar is crèmekleurig.
Het logo en/of de afbeelding dient door de opdrachtgever in JPEG, GIF of PDF bij de bestelling (als bijlage) te worden gevoegd. Kleurafwijkingen kunnen voorkomen. Lichte kleuren zoals roze en grijs kunnen slecht zichtbaar zijn op de ondergrond waardoor letters en logo’s slecht leesbaar kunnen zijn.

5. Levertijd en Bezorging
5.1. Levertijd
Voor alle producten van City Bakery Taart geldt een levertijd van één werkdag vanaf het moment van bestelling, mits de bestelling voor 17.00 uur is geplaatst. Uitgezonderd die producten waarbij duidelijk vermeld wordt bij de producttekst dat er een extra werkdag, of 2, nodig zijn om te kunnen leveren.
5.2 Bezorging/aflevering
Particulieren:
Alle producten die wij leveren zijn verse producten. Deze kunnen niet ongekoeld voor de deur worden gezet of door de brievenbus worden bezorgd. De bezorger zal in eerste instantie proberen om de taart bij de buren te bezorgen. Mocht dit het geval zijn, dan laten wij dit weten door middel van een kaartje waarop staat dat je jouw bestelling op kunt halen bij de buren. Mochten de buren niet aanwezig zijn, dan zullen wij de bestelling mee retour nemen. Omdat jouw bestelling een vers product is, kunnen wij deze helaas niet later nabezorgen. Wij verlenen hierop geen restitutie.

Zakelijk:
Alle producten die wij leveren zijn verse producten en kunnen niet ongekoeld worden bezorgd. De bezorger zal in eerste instantie proberen om de taart bij de receptie af te geven. Mocht dit het geval zijn, dan laten wij dit weten door middel van een kaartje in de bedrijfsbrievenbus waarop staat dat je jouw bestelling op kunt halen bij de receptie. Mocht er niemand bij de receptie aanwezig zijn, dan zullen wij de bestelling mee retour nemen. Omdat jouw bestelling een vers product is, kunnen wij deze helaas niet later nabezorgen. Wij verlenen hierop geen restitutie.
5.3. Spoedbezorging
Voor spoedbezorgingen dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van City Bakery Taart
5.7. Overmacht
5.7.1 Tijdelijke overmacht
In geval van tijdelijke overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het reeds door opdrachtnemer uitgevoerde deel van de overeenkomst.
5.7.2 Blijvende overmacht
In geval van blijvende overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

6. Betaling
6.1. Facturatie
Voor zakelijke opdrachtgevers wordt de factuur binnen 1 week na levering van de bestelling verstuurd door City Bakery Taart. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen netto binnen 14 dagen voldaan te worden.
6.2. Particulieren
Particuliere opdrachtgevers dienen bij de bestelling te betalen via iDEAL of met een creditcard. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen betaling heeft plaatsgevonden. Een particuliere opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de opdrachtnemer te melden.
6.3. Korting
Aangeboden kortingen zijn alleen van toepassing mits de factuur binnen de gestelde termijn van 30 dagen wordt voldaan.
6.4. Incassokosten
Indien opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige of volledige) nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van een voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, onverminderd de aan opdrachtnemer overige toekomende rechten zoals die op schadevergoeding en nakoming. In ieder geval is opdrachtgever in geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd, welke op basis van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten afhankelijk van de hoogte van de vordering staffelgewijs respectievelijk worden gesteld op maximaal 15% over de eerste € 2.500,- van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,-, 10% over de volgende € 2.500,-, 5% over de volgende € 5.000,-, 1% over de volgende € 190.000,- en 0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,-. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtnemer is over de verschuldigde incassokosten tevens rente verschuldigd.

7. Aansprakelijkheid
7.1. Adressering/data
Als plaats van levering geldt het adres dat door de opdrachtgever aan opdrachtnemer kenbaar is gemaakt. City Bakery Taart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata door opdrachtgever.
7.2. Logo/tekst
City Bakery Taart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor druk,- en/of zetfouten van logo en/of tekst.
7.3. Afleverdatum
City Bakery Taart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in aflevering door toedoen van derde partijen zoals PostNL of koeriersdienst.
7.4. Personaliseren van het product
City Bakery Taart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van afbeelding die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot,
de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Eventuele claim zijn te kosten van de opdrachtgever en dien dienen ten allen tijden door de opdrachtgever zelf te worden afgehandeld.

8. Annulering
8.1. Door opdrachtgever
Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van City Bakery Taart. Dit kan telefonisch of via e-mail. Annuleringen via fax worden niet in behandeling genomen. City Bakery Taart kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Dit bedraagt over het algemeen 25% van de totale order.
8.2. Door City Bakery Taart
City Bakery Taart behoudt zich het recht voor om bestellingen die moeten worden voorzien van beledigende of aanstootgevende afbeeldingen en/of teksten te weigeren zonder opgaaf van reden aan de opdrachtgever.

9. Wijzigingen
Om een wijziging door te geven dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van City Bakery Taart. Dit kan telefonisch of via e-mail. Wijzigingen via fax worden niet in behandeling genomen. City Bakery Taart kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden. Eventuele kosten bij wijziging worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

10. Klachten
Op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur kunt u voor klachten en vragen terecht bij de klantenservice van City Bakery Taart. Dit kan telefonisch of via e-mail. Besteller dient de klacht binnen bekwame tijd na constatering van het gebrek of de gebreken te melden waarbij de klacht volledig en duidelijk wordt ingediend bij opdrachtnemer. In het geval van een klacht wordt het geleverde product te alle tijden door ons opgehaald om de klacht te beoordelen. Wanneer het door toedoen van de opdrachtgever niet mogelijk is het product op te halen, kunnen wij de klacht helaas niet in behandeling nemen.

11. Privacy
Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens kunnen gegevens van een persoon alleen worden verstrekt met toestemming van de persoon in kwestie.

12. Uitstraling
12.1. Product
De uitstraling van onze producten kan afwijken van de producten getoond op www.City Bakery Taart
Afbeelding(en) worden maximaal op A4-formaat afgedrukt.
12.2. Verpakking
Onze verpakkingen zijn altijd voorzien van een City Bakery Taart logo. Getoonde verpakkingen kunnen afwijken. Indien de bestelde producten verpakt moeten worden in verpakkingen zonder dit logo, dient u dit voor aanvang van uw order via email aan te geven.
13. Gewichten
De gewichten bij onze producten zijn indicatief en kunnen met een marge van 10% afwijken.

14. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website www.City Bakery Taart zijn exclusief 9% btw en exclusief bezorgkosten. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

15. Herroepingsrecht bij levering van producten
15.1. Herroepen
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
15.2. Retourneren
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de opdrachtnemer retourneren, conform de door de opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

16. Kosten in geval van herroeping
16.1. Kosten
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van toezending voor zijn rekening.
16.2. Terugbetaling koopsom
Indien de consument het factuurbedrag heeft betaald, zal de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping terugbetalen.

17. Uitsluiting herroepingsrecht
17.1. Vermelding
Opdrachtnemer sluit het herroepingsrecht van de consument uit voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
17.2. Aard
Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor producten:
a. die door de opdrachtnemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen.

18. Toepasselijk recht en forumkeuze
18.1. Recht
Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
18.2. Plaats
Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van opdrachtnemer gelegen is en van waaruit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

December 2020

Kijk voor de overige voorwaarden omtrent ontbijt, lunch, diner, kerst op https://www.meinderscatering.nl/algemene-voorwaarden/

Kijk voor de overige voorwaarden omtrent taart en gebak op
https://www.taartbrigade.nl/downloads/Algemene_Voorwaarden_Taart_Brigade.pdf?1604002260

OVER CITYBAKERY

City Bakery (Taart) wordt gedreven door een team van ambachtelijke bakkers en koks met passie voor goed en lekker eten. Met onze Noord-Hollandse ‘handen uit de mouwen’ mentaliteit maken wij waar wat wij beloven (goed en lekker eten de volgende dag bezorgen) en staan de wensen van onze klanten uiteraard centraal.

NIEUWSBRIEF

Meld u aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze aanbiedingen en nieuwe producten.